6 зем форма

12.6.1. Державна статистична звітність з обліку кількості земель як інформаційна база щодо характеристики земельного фонду країни та його використання

Інформаційною базою, за допомогою якої можна дати загальну характеристику земель адміністративно-територіальних утворень і держави загалом, проаналізувати наявність і ефективність усіх земель України, показати ефективність земельних перетворень, зміни форм власності на землю тощо, є офіційні дані державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. Поряд із веденням земельно-облікових документів система державного земельного кадастру передбачає складання земельно-звітних документів, тобто ведення державно-статистичної звітності з кількісного обліку земель, яка становить систему земельно-звітних документів, що охоплюють весь земельний фонд країни, в межах усіх адміністративно-територіальних одиниць країни. Її ведуть щорічно. Така звітність містить характеристику земельного фонду за категоріями, власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності. Особливу увагу звертають на достовірність наданих відомостей, що наводиться.

12.6.2. Структура ведення державної статистичної звітності

Державну статистичну звітність ведуть у складі державного земельного кадастру на трьох рівнях: місцевому (базовому); регіональному; національному.

Форми державної статистичної звітності з кількісного обліку земель у межах ієрархічної структури розроблені, виходячи з функцій, які виконують на тому чи іншому рівні управління земельними ресурсами. На базовому (місцевому) рівні – на рівні села, селища, міст районного підпорядкування – в розрізі адміністративно-територіальних одиниць районів, у містах м. Києва, м. Севастополя, міст обласного значення. Значення земельно-кадастрової інформації забезпечує виконання всіх технологічних, економічних і екологічних функцій. У зв’язку з цим набір кількісних показників максимально розширений і достатній для вирішення відповідних питань управління земельними ресурсами землеволодінь і землекористувань.

Земельно-статистична діяльність – найважливіша ланка статистичної діяльності країни (на місцевому рівні). Земельно-статистична звітність, яка надходить з сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад ще не дає повного уявлення про стан земельного фонду району, оскільки ця інформація є розрізненою. Тому на її основі складають звітно-облікові документи району, які охоплюють весь його земельний фонд у систематизованому й узагальненому вигляді і відіграють важливу роль у забезпеченні споживачів земельно-кадастровою інформацією.

Земельно-статистична звітність на регіональному рівні – це зведення статистичних даних базового рівня. Вона не виконує фіскальних функцій, а стає інструментом напрацювання і прийняття регіональних соціально-економічних рішень, пов’язаних із кадастром територій і формування екологічних програм з охорони земель.

На національному рівні (Україна загалом) досягає найвищого ступеня можливе скорочення обсягів показників, які характеризують кількісний стан земель. Відповідно до рівнів статистичної звітності визначена також її точність – чим вищий рівень, тим менша точність.

12.6.3. Звітно-облікові документи

Форми звітності та їх зміст регламентує інструкція щодо заповнення державно-статичної звітності з кількісного обліку земель, розроблена Держкомземом України в 1998р. з внесеними змінами та доповненням від 26.10.2001 р.

Відповідно до цієї інструкції державно-статична звітність з кількісного обліку земель охоплює форми 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем. Найбільш місткою документацією з обліку земель є звіт складений за формою 6-зем. Зовнішньо він має вигляд таблиці, де 102-106 горизонтальних рядків, 81 графа, які наповняють інформацією 32 сторінки формату А3. У розділі 1 – відображені землі всіх адміністративно-територіальних утворень, у розділ 2 – в тому числі землі в населених пунктах.

Усіх власників землі і землекористувачі об’єднують в групи, яких за ознаками зайнятості є 11, також виділяють землі державної власності, не надані у власність або користування. Групи власників землі і землекористувачів відображають у рядках звіту. Земельні угіддя об’єднують у дві групи і відображають у графах.

Звіт за формою 6-зем складають щорічно станом на 1 січня. У першому розділі форми 6-зем розподіл за рядками такий:

1. Сільськогосподарські підприємства.

1.1. Недержавні сільськогосподарські підприємства.

1.1.1. Колективні сільськогосподарські підприємства.

1.1.2. Сільськогосподарські кооперативи.

1.1.3. Сільськогосподарські товариства.

1.1.4. Підсобні сільські господарства недержавні підприємницькі установи, організації.

1.1.5. Інші недержавні сільськогосподарські підприємства.

1.2. Державні сільськогосподарські підприємства

1.2.1. Державні всіх систем

1.2.2. Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади

1.2.3. Підсобні сільські господарства державних підприємницьких установ і організацій

1.2.4. Інші державні сільськогосподарські підприємства

1.3. Міжгосподарські господарства

2. Громадяни, яким надана земля у власність і користування:

 • фермерські господарства

 • приватні товарні господарства

 • особисті підсобні господарства

 • ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибна ділянка)

 • ділянки для садівництва

 • ділянки для дачного будівництва

 • ділянки для гаражного будівництва

 • ділянки для городництва

 • ділянки для здійснення несільськогосподарські підприємницької діяльності

 • ділянки для сінокосіння та випасання худоби

 1. Заклади, установи, організації

 2. Промислові та інші підприємства

 3. Підприємства та організації транспорту і зв’язку

 4. Частини. Підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони

 5. Організації, підприємства, установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного і історико-культурного призначення

 6. Лісогосподарські підприємства

 7. Водогосподарські підприємства

 8. Спільні підприємства, міжнародні об’єднання і організації за участю українських і іноземних юридичних і фізичних осіб

 9. Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам

 10. Землі запасу та землі не надані у власність і постійне користування в межах населених пунктів

Після запису перелічених груп власників землі і землекористувачів, включаючи й 12 рядок виділяють окремий рядок «Всього земель», виділяючи при цьому в й землі, що знаходяться за межами адміністративних утворень. Крім того, враховують землі, що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні ін. АТУ.

У другому розділі форми 6-зем «В тому числі в межах населених пунктів» порядок запису назв власників землі та землекористувачів аналогічний запису в першому розділі, за винятком останніх трьох рядків першого розділу замість них рядки 15.1, 15.2, 15.3 – це землі міст, селищ, сільських населених пунктів.

У графах вказують шифр кожного рядка, який використовують при автоматизації цих робіт, а також кількість власників землі та землекористувачів, загальну площу та її розподіл відповідно до «Стандартної статистичної класифікації землекористування», тобто класифікація за видом земельних угідь і видом економної діяльності. У графі «Загальна площа земель» враховують землі всіх власників землі і землекористувачів. Загальну площу розподіляють за земельними угіддями на сім груп:

1. Сільськогосподарські землі

– сільськогосподарські угіддя

 • рілля

 • перелоги

 • багаторічні насадження

 • сінокоси

– землі під господарськими шляхами і прогонами

– землі під господарськими будівлями і дворами

– землі, що знаходяться у стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості

– землі тимчасової консервації

– забруднені сільськогосподарські угіддя, що не використовуються в с/г виробництві

– техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, викидаючи радіонукліди

– інші

2. Ліси та інші лісовкриті площі

3. Забудовані землі

– одно-і двоповерхова житлова забудова, три- і більше поверхова забудова

– землі промислові

– землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та інші

– під торфорозробками

– комерційного та іншого використання

– громадського призначення

– землі змішаного використання

– землі, що використовуються для транспорту і зв’язку, під дорогами, під залізницями, під аеропортами

– землі для технічної інфраструктури

– землі для водозабезпечення і очистки стічних вод

– землі для виробництва електроенергії

– землі для відпочинку

– землі для зелених насаджень, загального користування (лише в межах населених пунктів)

– під РТС

– вулиці

– кладовища

4. Відкриті заболочені землі (болота)

5. Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом (заповідники)

6. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

– незабудовані

– яри

– кам’янисті місця

7. Внутрішні води

Форма 6-зем – це звіт про наявність земель і розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності.

Звіт за формою 6-зем на рівні сільської, селищної ради складає і підписує інженер-землевпорядник, який там працює. Як відомо, звіт за формою 6-зем складають щорічно станом на перше січня кожного року.

Для складання звіту використовують звіт попереднього року. Звіти керівників підприємств, організацій, установ про стан землеволодінь, землекористувань повинні показувати зміни у складі земель, рішення відповідних органів влади про відведення земельної ділянки та інше.

Особливу увагу звертають на достовірність відомостей, які подають. Зміни у загальних площах землеволодінь і землекористувань, а також у складі угідь повинні бути документально оформлені й обґрунтовані. Їх відображають на планово-картографічному матеріалі, відкоректованому в процесі графічного обліку земель (на черговому кадастровому плані).

Форму 6-зем заповнюють на основі розроблених відомостей, які за своїм змістом відповідають цій формі. У розробленій відомості перелічують кожне землеволодіння, землекористування відповідної групи, а у вертикальних графах наводять площі їх земель за групами земельних угідь. Сума площ за вертикальними графами відображає площі земель за групами власників землі і землекористувачів.

Після запису всіх площ власників землі і землекористувачів роблять загальний підсумок, виділяючи при цьому землі, які використовують за адміністративними межами (якщо таке має місце, в окремому рядку записують землі, зайняті власниками землі чи землекористувачами інших рад). Вираховуючи з підсумкового рядка площі земель, які використовувалися за межами сільради, і додаючи землі, зайняті власниками землі чи землекористувачами інших рад, одержують загальну площу земель в адміністративних межах сільради. Ці дані переносять у форму 6-зем. Для уникнення помилок необхідно провести контроль даних по вертикалі і по горизонталі за групами власників землі і землекористувачів і загалом по сільраді. Свідченням правильності складеної форми будуть ідентичні загальні площі в групах власників землі і землекористувачів та в сільраді загалом, одержані як суми відповідних рядків і відповідних граф.

До звіту додають пояснювальну записку, яка є його текстовою частиною. У ній висвітлюють заходи, які проводять на території сільради щодо виконання земельної реформи. Особливу увагу в записці приділяють питанням дотримання земельного законодавства України. У ній обґрунтовують усі зміни, які відбулися за звітний період у загальній площі земельного фонду сільради та у розподілі земель за власниками землі і землекористувачами та угіддями.

Крім звітності, за формою 6-зем складають звіт 2-зем – звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні.

У звіті за формою 2-земвідображена інформація, згрупована за ознаками власності й користування. Таким чином у звітах показують площі земель та їх розподіл за власниками і користувачами, угіддями, видами економічної діяльності, а також площі земель, що знаходяться у власників і користувачів, юридичних і фізичних осіб.

Год за годом земельное законодательство Украины совершенствуется. Не стал исключением и 2016 год. С 01.01.2016 года утратил силу приказ Госкомстата № 377 от 05.11.1998 года «Об утверждении форм государственной отчетности по земельным ресурсам и Инструкции по заполнению государственной статистической отчетности по количественному учету земель (формы №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)». Согласно этих форм, с 1998 года органами земельных ресурсов велся количественный учет земель, их распределение по угодьям и землепользователям. Приказом было установлено, что формы отчетности актуализируются по состоянию на 1 января года, следующего за учетным. Наиболее затребованной из них является форма 6-зем «Отчет о наличии земель и распределении их по собственникам земли, землепользователям, угодьям и видам экономической деятельности», которая в свою очередь является основой для определения Кф (коэффициента функционального использования участка) при расчете нормативной денежной оценки земель, уплате земельного налога.

Однако с момента издания приказа №190 Госстата Украины от 19.08.2015 «О признании утратившим действие приказа Государственного комитета статистики Украины от 05.11.1998 года №377 «Об утверждении форм государственной отчетности по земельным ресурсам и Инструкции по заполнению государственной статистической отчетности по количественному учету земель (формы №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)» не были внесены изменения в другие нормативно-правовые акты.

Так согласно ст. 50 Закона Украины «О землеустройстве» № 858-IV от 22.05.2003 года и постановления КМУ «Некоторые вопросы предоставления Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ее территориальными органами административных услуг» № 835 от 01.08.2011 года, можно предположить, что справка по форме 6-зем, все еще требуется при разработке проектов отвода. По нашему мнению, органы Госгеокадастра до внесения соответствующих изменений в законодательство обязаны будут выдавать справку по форме 6-зем по состоянию на 01.01.2015 (последние учетные данные).

На сегодняшний день вопрос расчета нормативной денежной оценки землепользователям (собственникам), которые оформили свое право после 01.01.2016 года остается на законодательном уровне не урегулированным.

Статистическую отчетность по форме 6- зем с 2016 отменили

Довідка 6-зем. Порядок отримання

Чому 6-зем? Тому, що саме так назвали одну з численних форм державної статистичної звітності, яка формується щорічно муніципальними та державними органами, які, в свою чергу, надають її органам Держгеокадастру відповідного рівня. Предметом цієї форми звітності є надання статистичної інформації про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами.

В основу інформації форми 6-зем покладено класифікацію земель за видами земельних угідь та видами економічної діяльності, які здійснюються на цих землях.

Довідка 6-зем, повна назва якої: “Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами угіддями (за даними форми 6-зем)”, видається, зокрема місцевим управлінням Держгеокадастру за заявою зацікавлених осіб.

Отримана довідка 6-зем є документом, що включається до складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування) під час розробки останнього землевпорядною організацією. Довідка 6-зем – це певна частина вихідних даних для розробки проекту відведення земельної ділянки.

З інформації, що міститься у довідці 6-зем ми можемо дізнатись до складу яких угідь має відноситись наша чи бажана земельна ділянка. Вказаний в довідці 6-зем склад угідь повинен співпадати зі змістом дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки. Місцеве управління Держгеокадастру контролює це питання в ході погодження проекту відведення земельної ділянки.

Щоб отримати довідку 6-зем самостійно, необхідно звернутись до місцевого центру надання адміністративних послуг. Якщо у вашому районі центр надання адміністративних послуг не створено, то необхідно звернутись безпосередньо до районного (міського) управління Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки та надати приведений нижче перелік документів (перелік орієнтовний).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *