Договор аренды жилого помещения с залогом

Образец договора аренды земли (типовой договора аренды земли)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2004 р. № 220

ТИПОВИЙ
договір оренди землі

___________________________________________________ «___» ________________ 20__ р.

(місце укладення)

Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________________________

(прізвище, ім’я та

________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________, з одного боку, та

найменування юридичної особи)

орендар _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________, з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

Предмет договору

 1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (земельні ділянки) _________________________________________________________

(цільове призначення)

з кадастровим номером (кадастровими номерами) ____________________________________,

яка розташована (які розташовані) __________________________________________________.

(місцезнаходження)

Об’єкт оренди

у тому числі _____________________________________________________________________

(площа та якісні характеристики

________________________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих,

________________________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь — рілля,

________________________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

 1. На земельній ділянці (земельних ділянках) розміщені об’єкти нерухомого майна ________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів)

________________________________________________, а також інші об’єкти інфраструктури

________________________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об’єктів інфраструктури, у тому числі доріг,

________________________________________________________________________________
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

 1. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається (передаються) в оренду разом з ____

________________________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших

________________________________________________________________________________
об’єктів)

 1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору становить:

____________________________________ ______ гривень;

(кадастровий номер земельної ділянки )

____________________________________ ______ гривень.

(кадастровий номер земельної ділянки)

 1. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини* ________________________________________________________________________________

Строк дії договору

 1. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років).

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

 1. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі _______________________
 1. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації.

(непотрібне закреслити)

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

 1. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік — не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року — відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік — у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року — відповідно до Податкового кодексу України;

 1. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.
 1. Розмір орендної плати переглядається _______________________________________

(періодичність)

у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

 1. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

Умови використання земельної ділянки (земельних ділянок)

 1. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду для ________________________________________________________________________________
  (мета використання)
 1. Цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок) ____________________
 1. Умови збереження стану об’єкта оренди _____________________________________

Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)

 1. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку (земельні ділянки) у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).

 1. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
 2. Поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок), проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки

————————————
(непотрібне закреслити)

відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок) визначаються окремою угодою сторін.

 1. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

 1. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання

земельної ділянки (земельних ділянок)

 1. На орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) встановлено (не встановлено)

обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб

________________________________________________________________________________
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

 1. Передача в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов’язки сторін*

 1. Права орендодавця:_______________________________________________________

* Визначаються відповідно до Закону України «Про оренду землі».

 1. Обов’язки орендодавця**:____________________________________________________
 1. Права орендаря:__________________________________________________________
 1. Обов’язки орендаря***: ___________________________________________________

Ризик випадкового знищення або пошкодження
об’єкта оренди чи його частини

 1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).

———————————
(непотрібне закреслити)

Страхування об’єкта оренди

 1. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь

період дії цього договору.

 1. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).
 1. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

 1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

 1. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;

викупу земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки (земельних ділянок) з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), яке істотно перешкоджає її (їх) використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 1. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається).

—————————————-
(непотрібне закреслити)

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є**** ________________________________________________________________________________

 1. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є)

підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) у разі смерті фізичної особи — орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю

————————————-
(непотрібне закреслити)

земельну ділянку (ці земельні ділянки) разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 1. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

 1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Реквізити сторін

* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 «Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 «Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та /або комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів, шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

*** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

**** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі” та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про оренду землі” у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

Вопрос сдачи в наём (аренду) жилплощади появляется, когда в собственности имеется квартира, в которой никто не проживает. К тому же, это неплохой способ выручить дополнительный доход. Но, как избежать возможных рисков, обезопасить себя в юридическом и бытовом плане? Только наличием грамотно составленного договора найма (аренды).

Официальный документ, подписанный обеими сторонами, является подтверждением правоотношений между вами и квартиросъемщиком. Чтобы избежать возможных проблем, необходимо составлять договор грамотно и учесть все нюансы.

Строгих требований к составлению договора найма (аренды) на законодательном уровне не предусмотрено. Основные пункты, к которым относятся предмет, стороны, права и обязанности, являются обязательными для любого типа этого документа и указаны в Гражданском кодексе РФ.

Важно различать договор аренды от найма:

Характеристики Договор аренды Договор найма
Заключают договор С юридическим лицом С физическим лицом
Сдающий Арендодатель Наймодатель
Снимающий Арендатор Наниматель

Как заполнить типовой договор найма (аренды) квартиры на длительный срок между физическими лицами

Разберем, как подстраховаться обеим сторонам договора аренды от возможных проблем. Составить его не сложно и, поскольку нотариальное заверение не требуется, то оформить может арендодатель, не ущемляя интересы арендатора. Вторая сторона имеет право попросить внести коррективы. Подтверждением того, что стороны пришли к обоюдной договоренности, станет двустороннее подписание.

Рекомендуем ознакомиться: долгосрочный найм квартиры без посредников.

В договоре аренды должны присутствовать следующие пункты:

 • адрес квартиры, сдаваемой на длительный срок;
 • паспортные данные обеих сторон и данные свидетельства о собственности;
 • срок действия договора (срок может составлять до пяти лет, но чаще всего договор заключается на один календарный год с возможным продлением);
 • стоимость аренды в месяц (если арендатор в момент подписания договора выплачивает арендодателю плату за несколько месяцев вперед, это должно найти отражение в отдельном пункте);
 • порядок расчета (в какие даты будет производиться выплата арендной платы хозяину квартиры и каким способом);
 • условия повышения платы (если договор составлен на несколько лет, то можно предусмотреть повышение арендной платы и указать, например, не чаще 1 раза в год);
 • условия досрочного прекращения действия договора (в этом пункте может присутствовать расторжение договора в одностороннем порядке при нарушении внесения платы, а также иных существенных вопросов);
 • порядок оплаты коммунальных услуг (здесь можно перечислить, какие услуги будет оплачивать арендатор и каким способом).

К необязательным, но полезным пунктам договора можно отнести следующие:

 • перечень имущества, если квартира передается в аренду с мебелью и техникой;
 • ответственность в случае порчи имущества;
 • количество жильцов, если хозяин опасается моментов, когда на площади сдаваемой квартиры будут проживать неограниченное количество людей;
 • домашние животные (этот пункт важен тем хозяевам, кто категорически против жильцов с животными из-за возможной порчи имущества).

Если квартира сдается вместе с дорогостоящей мебелью и техникой целесообразно к договору составить опись и включить такие сведения, как год выпуска и состояние на момент передачи арендаторам.

Структурно договор найма (аренды) можно разделить на несколько разделов:

 1. Общие сведения, где содержатся данные об обеих сторонах.
 2. Предмет договора. Здесь перечисляются характеристики жилого помещения и данные о правоустанавливающем документе на него.
 3. Сумма ежемесячных арендных платежей и условия их внесения.
 4. Права каждой из сторон.
 5. Обязанности собственника и арендатора.
 6. Срок действия.
 7. Реквизиты с указанием паспортных данных, контактных телефонов и подписи.

Бланк договора найма (аренды) квартиры на длительный срок —

Составляется документ в двух экземплярах, заверяется подписями сторон и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

Нюансы составления договора найма

Долгосрочный наём (аренда), которая заключается в сдаче квартиры на срок от года до пяти лет, зачастую удобна для обеих сторон. Хозяин квартиры может быть уверен, что будет стабильно получать доход, а наниматель – при исправном исполнении своих обязательств – не волноваться с поиском другого жилья в течение длительного времени.

Если наниматель будет соблюдать все условия договора, то арендодатель вряд ли откажет ему в продлении срока аренды. У жильцов в этом случае есть преимущественное право. Механизм здесь следующий: у договора имеется срок действия и за 3 месяца до окончания хозяин может предложить жильцам его продлить. В случае согласия обеих сторон, они подписывают новый договор на следующий срок. Если хозяин не объявился, то договор продлевается автоматически на 5 лет.

Чтобы разорвать взаимоотношения по инициативе наймодателя, потребуется наличие на то веских причин:

 • отсутствие платежей более 6 месяцев;
 • существенная порча имущества;
 • конфликтные ситуации с соседями и органами правопорядка;
 • использование жилья не для проживания.

Образец договора найма (аренды) квартиры на 11 месяцев

В Гражданском кодексе оговорено, что все договора, заключенные на срок свыше 1 года, должны быть зарегистрированы в установленном порядке. Поэтому хозяева зачастую предпочитают оформлять договор найма (аренды) на 11 месяцев. Жильцы живут отведенное время и хотят жить дальше. Что в этом случае делать?

Многие делают ошибку, продлевая договор еще на 11 месяцев, считая, что документ будет иметь юридическую силу и освободит их от регистрации. Это заблуждение. Такие договора с пролонгацией надо регистрировать, т.к. их действие будет более 1 года. В этом случае нужно не продлить договор, а составить новый на тех же условиях, или других, которые вы обговорите с наймодателем.

Как продлить договор найма (аренды)? Если все-таки решили продлить, то его необходимо зарегистрировать в органе Росреестра, обратившись с двумя экземплярами договора и документами о праве собственности на квартиру. Если от имени собственника действует представитель, то потребуется доверенность.

Бланк договора найма (аренды) квартиры на 11 месяцев — cкачать. doc

У наймодателей (арендодателей) часто возникает вопрос: надо ли платить налоги, если сдаешь квартиру? Ответ тут прост. С любого дохода нужно платить налог по ставке 13%.

Образец договора найма (аренды) квартиры посуточно

Договор имеет свои особенности. Перечислим, чем отличаются договора долгосрочного и посуточного найма:

 • определенный, строго установленный срок в несколько суток;
 • отсутствие автоматического продления срока (по истечении установленной договором даты, действие прекращается);
 • если появилась необходимость продлить документ на несколько суток, потребуется заключить новый договор или составить соглашение к имеющемуся с новыми датами окончания;
 • имеется возможность указать не только дату прекращения, но и время;
 • помимо суммы аренды в плату включается страховая выплата на случай, если жильцы нанесут вред имуществу хозяина, а также соседям, например, вследствие затопления. Условия возврата страховой суммы оговаривается дополнительно;
 • хозяин может предусмотреть штрафные санкции за нарушение требований договора.

Примеры договора найма:

 • простой договор посуточного (краткосрочного) найма квартиры — ;
 • типовой договор найма квартиры посуточно, между физическими лицами 2020 года —
 • договор аренды квартиры посуточно 2020 года: скачать бланк и образец

Посуточный наём является риском для собственника квартиры, поэтому именно условиями договора можно максимально обезопасить свое имущество от недобросовестных арендаторов.

Согласие на сдачу квартиры в аренду образец

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

34 ГК РФ. Договор аренды комнаты аналогичен договору аренды квартиры и должен включать в себя такие пункты: срок аренды, стоимость арендной платы, описание комнаты, данные обо всех имеющихся собственниках, список лиц, которые будут проживать в помещении, условия, согласно которым возможно расторжение договора аренды и многое другое.

Согласие собственника на сдачу квартиры в аренду образец

При найме и сдаче в аренду жилья посуточно или на длительный срок необходимо. Может ли собственник 0, 25 доли без согласия сособственника 1 выписать его сына 2 сдавать свою долю.

Согласие второго собственника на сдачу в аренду образец. Результат поика согласие второго собственника квартиры на сдачу в аренду образец.

Договора аренды купли продажи, иного земельного участка. Согласие Второго Собственника На Сдачу В Аренду Образец.

Полноправный собственник для сдачи квартиры в аренду квартирантам должен собрать следующий перечень документов.

Образец согласие на сдачу в аренду квартиры.

Согласие на сдачу в аренду комнаты в квартире

Закон РАА

Образец согласие на сдачу квартиры в аренду

С уважением! Генеральный директор. Этот документ может быть Вам полезен:. Ответ на претензию. Закажите составление документа по индивидуальному заказу. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок.

Остались вопросы? E mail:. Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл.

Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл.

Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл.

Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Письмо о проведении очередного собрания учредителей журнала.

Письмо в налоговую инспекцию о не предоставлении юридического адреса. Письмо с предупреждением о расторжении договора аренды нежилого помещения. Доверенность в банк на возврат исполнительного листа. Доверенность на дарение комнаты в коммунальной квартире. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Конкурсная документация на проведение конкурса по выбору аудитора общества. Техническое задание на проведение аудита. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы.

Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист.

https://www.youtube.com/watch?v=3M7_JVxaYcY

Согласие собственника помещения на сдачу помещения в аренду образец

Согласие на сдачу в аренду комнаты в квартире. Аренда комнаты в коммунальной квартире имеет ряд специфических особенностей. По сравнению с отдельной квартирой, при сдаче внаем комнаты придется потратить больше времени, соблюсти ряд норм и, кроме того, учесть интересы еще и третьих лиц — соседей в коммуналке. Особенность сдачи в аренду комнаты в коммунальной квартире состоит в том, что необходимо учитывать интересы соседей.

То есть если комната находится в собственности, то согласие соседей на вселение временного жильца по закону не нужно, а если она снимается по договору социального найма принадлежит городу , то обязательно.

И все же практика показывает, что получить согласие соседей нужно в любом случае. Для спокойствия арендатора и собственного. Если комната не приватизирована Для того чтобы сдать неприватизированную комнату в коммунальной квартире, нужно соблюсти ряд формальностей. Первое, и главное, — это получить на то письменное согласие собственника жилья. В данном случае им является орган местного самоуправления, то есть Жилищный комитет.

Второй шаг при сдаче в аренду муниципальной комнаты может оказаться намного труднее. После заверения договора поднайма необходимо получить согласие всех людей, проживающих в коммунальной квартире, в том числе и членов семьи самого нанимателя Жилищный кодекс РФ, ст. Это, к сожалению, не так-то легко удается сделать — не каждый горит желанием соседствовать с временщиком-незнакомцем, ожидать от которого можно все что угодно.

Мотивы для отказа предсказуемы: квартирант может мешать спать по ночам, постоянно водить толпы шумных гостей, может оказаться нечистоплотным, а в довесок — украсть что-нибудь. Есть еще ряд условий, которые должен выполнить наниматель. Так, при вселении поднанимателя размер жилой площади, приходящийся на каждого проживающего, не должен быть менее установленной нормы.

Также не допускается передача в поднаем помещения, если в нем проживает или по договору аренды вселяется больной, страдающий тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний например, туберкулезом. Специалисты констатируют, что договоры поднайма муниципального жилья заключаются довольно редко.

Намного чаще подобные сделки регистрируются при сдаче неприватизированных комнат в квартирах, ставших коммунальными после раздела имущества скажем, между бывшими супругами. А проживающим в комнатах, принадлежащих муниципалитету, стоит все же приватизировать эту жилплощадь. Тогда и сдать ее будет проще, и клиентов с помощью агентства недвижимости можно будет найти быстрее.

Комната в собственности Владельцам приватизированных комнат в коммуналках намного проще. При сдаче в аренду разрешение муниципалитета, а также соседей, согласно закону, не требуется. Еще одна немаловажная формальность — это так называемые места общего пользования МОП.

К ним относятся ванная комната, кухня, коридор, туалет. Они должны использоваться с соблюдением прав и интересов всех соседей. И об условиях пользования МОП нужно написать в договоре аренды, и как можно подробнее. Например, время прихода домой, приема гостей и т. Чем тщательнее в договоре описаны условия, тем меньше вероятностей, что в дальнейшем возникнут разногласия. Основным ограничением для сдачи приватизированной комнаты может быть установленная законодательством норма жилой площади на одного человека.

На сегодня она составляет 12 кв. То есть в метровой комнате может проживать только один человек. Если наймодатель будет действовать вопреки закону и заселит двоих, а то и большее количество квартирантов, соседи могут подать в суд. В силу части 1 статьи 41 Жилищного кодекса РФ, собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты далее — общее имущество в коммунальной квартире.

В силу части 1 и 2 статьи 42 Жилищного кодекса РФ, доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты. Согласно части 1 статьи Гражданского кодекса РФ, распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Согласно части 1 статьи Гражданского кодекса РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников.

Данные законоположения не содержат неопределенности и не предполагают их произвольного применения Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта г.

Предоставление собственником комнаты в коммунальной квартире по гражданско-правовым договорам во владение и пользование комнаты другим лицам например, нанимателям предполагает, что эти лица будут пользоваться и общим имуществом в коммунальной квартире, а поскольку данное имущество находится в общей долевой собственности, то для обеспечения баланса интересов участников долевой собственности вопрос о пользовании общим имуществом нанимателями комнаты необходимо согласовать с другими собственниками жилых помещений в коммунальной квартире Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 сентября г.

Я, Русинов Артем Александрович, собственник жилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленина, дом 4, кв. Москвы, дата выдачи Закон РАА. Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.

Перейти к содержанию Главная Документ Согласие Согласие на сдачу в аренду комнаты в квартире. Поделись этим! Написать ответ Отменить ответ Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.

Как сдать квартиру в аренду официально?

Время – деньги. Особенно актуальным это выражение становится, когда нужно срочно сдать квартиру. В довольно экстремальных условиях спешки, зачастую владельцы частной недвижимости допускают множество промахов и ошибок, которые в конечном итоге обходятся слишком дорого, и цена им не только деньги, но и испорченные нервы. Кроме того, пустая жилищная площадь требует постоянных платежей, а потому сдавать ее необходимо уже хотя бы для того, чтобы их перекрывать.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-51-74. Это быстро и бесплатно ! Очень часто хозяева оставляют квартиры пустыми, просто потому что не знают, как и что нужно делать, как правильно оформлять документацию и, в конце концов, чтобы просто не стать жертвой обыкновенных мошенников либо неблагонадежных жильцов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *