Договор между работодателем и работником, образец

Трудовой договор ИП с работником в 2018 году: образец и бланк

ЗРАЗОК ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ
ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

м._________________________ «____ » ______20___ р.
_______________________________________ (далі — Орган управління майном)в особі ____________________________, з одного боку, та громадянин ___________________

з другого боку, уклали цей контракт про таке:

_____________________________- наймається (призначається) на посаду

директора ______________________________ на термін з_______ по__________

1. Загальні положення

1. За цим контрактом Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Директора.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Директором підприємства та Органом управління майном цього підприємства.

3. Директор, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.

4. Директор діє на засадах єдиноначальності.

5. Директор підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2. Права та обов’язки сторін

6. Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

7. Директор зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку згідно з додатком до контракту.

8. Директор щорічно подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом за встановленою формою.

9. Орган управління майном має право вимагати від Директора достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

10. Орган управління майном:

Інформує про галузеву науково-технічну політику;

Інформує про державні потреби в продукції підприємства;

надає інформацію на запит Директора;

звільняє Директора у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Директора, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна.

11. Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

12. Директор має право:

діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Директора.

13. Орган управління майном делегує Директору такі повноваження :

Рабочие места в вашем городе

Директор укладає трудові договори з працівниками підприємств

відповідно до чинного законодавства.

Директор зобов’язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

15. Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку Директор керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

У разі делегування Директору повноважень щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України «Про колективні договори і угоди».
3. Умови матеріального забезпечення Директора

16. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом. Директорові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Директору:

а) посадового окладу в розмірі ____ гривень

б) премії в розмірі __________ відсотків нарахованої заробітної

плати за посадовим окладом.

Орган управління майном може делегувати свої повноваження Директору, якщо це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним

наслідком з вини підприємства премія Директорові не нараховується.

Премія не нараховується також у разі, коли підприємство не отримує прибутку

17. Крім того, Директорові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами;

18. Директорові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю

______ календарних днів.

Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Директорові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Директор визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

19. У разі виходу Директора на пенсію йому виплачується грошова

допомога у розмірі ________________________________гривень.

(не більше п’яти посадових окладів)

4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів
20. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

21. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством

5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення
22. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється

шляхом підписання додаткових угод.

23. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених

пунктами 26 і 27 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

24. Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Директором без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

в) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з органами, уповноваженими управляти

відповідним майном, кошторисів доходів і видатків підприємств;

д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості

протягом трьох місяців при наявності вини Директора;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

25. Директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до

закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Директора, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності

підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

26. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Директора причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: _______________________________________

27. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

28. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
6. Термін дії та інші умови контракту

29. Цей контракт діє з «___»________200_ р. до «___» __________200_ р.

30. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

7. Адреси сторін та інші відомості

31. Відомості про підприємство:

Повна назва ________________________________

Адреса _____________________________________

Розрахунковий рахунок № ____________________
32. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва _______________________________

Адреса ____________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові Директора Органу управління

майном____________________________________________________________

Службовий телефон Директора Органу управління майном

____________________________________________________

33. Відомості про Директора:

Домашня адреса ___________________________

Домашній телефон__________________________

Службовий телефон_________________________

Паспорт ___________ серія ______________ №

виданий «__ «__________ р. ________________

(назва органу, що видав паспорт)

34. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у

кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Суд определил, что работодатель не может предоставлять социальные гарантии в виде оплаты больничных или отпускных гражданам, которые не устроены по трудовому договору, а оказывают услуги по договорам гражданско-правового характера. Разница между договорами ГПХ и трудовыми. Позиция суда Если в договоре указаны функции физического лица, и он получает ежемесячные выплаты, такие отношения можно рассматривать как трудовые. Какие еще признаки помогут отличить трудовой договор от гражданско-правового, разъяснил суд. Особенности трудовых отношений с наемными работниками у индивидуального предпринимателя Прием на работу, социальные гарантии, правила увольнения, уплата налогов и взносов — все эти моменты регламентированы практически одинаково и для компаний, и для госорганов, и для индивидуальных предпринимателей.

Составление гражданско правового договора

Заказчиком подрядчику (исполнителю) производится плата в сроки, установленные в ГПД.

ВниманиеОформление актов приёмки работ Результаты труда работников не оформляются актами.

Принципиальное же отличие ТД от ГПД состоит в предоставлении работодателем гарантий и компенсаций.

Трудовые договора

Например, оплачиваются ежегодный отпуск, командировочные расходы, выходное пособие, сохраняется рабочее место на время отпуска и медицинского осмотра.

ИнфоПоэтому для выполнения разовых или временных работ чаще всего нанимают исполнителя по ГПД.

Договор гражданско-правового характера (гпх) 2018

Отсутствие регулярных обязанностей Включение в текст соглашения пункта содержащего сведения о должности исполнителя, исполнении периодических, трудовых обязанностей служит признаком трудовых правоотношений.
ГПД не содержит сведений о должности исполнителя и не может включать в себя перечень регулярных обязанностей.

Отсутствие необходимости обеспечения исполнителя ресурсами и создания условий Работодатель создаёт для работника безопасные условия, обеспечивает необходимыми ресурсами для труда.

У заказчика такая обязанность, закреплённая на нормативном уровне, отсутствует.
Независимость от правил заказчика Работник исполняет правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные правовые акты, и за их нарушение несёт дисциплинарную ответственность.

Исполнитель (подрядчик) независим в установлении порядка действий.

Гражданско-правовой договор (образец)

Главной его особенностью можно назвать обязательное предоставление акта выполненных работ, который должен подписать работодатель.

 • Подписывается для оказания некоторых видов услуг.

  К примеру, ветеринарных, юридических, консультационных и т.д.

  После оказания исполнитель получает определенную сумму, а договор считается выполненным.

 • Оформляется для выполнения комплексных услуг.
 • Договор по оказанию агентских услуг.

  К примеру, работник выполняет какие-либо сделки от лица своего работодателя, и получает за это оплату.

  При этом ответственность за заключенную сделку ложится на нанимателя.

При этом ни один из заключенных договор не попадает под действие ТК РФ и регламентируется исключительно ГК РФ.

Гражданско-правовой договор (гпд) с физическим лицом

ВажноТрудовые отношения на основе трудового законодательства предполагают, что предметом договорных отношений являются следующие условия:1) живой труд;2) исполнение трудовых обязанностей в рамках трудового договора не может быть перепоручено иному лицу.Совершенно иная ситуация складывается при исполнении условий гражданско-правового договора, предметом которого является результат труда.Поясним сказанное выше на простом примере.Пример 1.3.Предположим, что ООО «Салют» собирается благоустроить прилегающую территорию, а именно высадить газон и декоративные растения.

Гражданско правовой договор с работником — образец

Так, факт приобретения организацией моющих средств для уборки по ГПД без отражения процесса разнесения затрат на их приобретение в договоре ГПД может быть истолкован в пользу именно трудового характера отношений.

 • Обеспечение социального страхования.
 • Фиксация обязанности по соблюдению исполнителем правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции.
 • Неблагоприятные последствия признания ГПД трудовым договором В случае несоблюдения этих условий возможно наступление неблагоприятных последствий.

Карьера

Такого рода договор может быть заключен между ООО «Салют», с одной стороны, и физическим или юридическим лицом — с другой стороны.
Петровым. В данном случае предметом договора будет создание и поддержание в надлежащем виде ландшафтного дизайна и зеленых насаждений на определенной территории, прилегающей к офису ООО «Салют». При исполнении договорных обязательств подрядчик (В.П.

Петров) вправе самостоятельно выбрать для себя оптимальное время для работы, а исполнение договорных обязательств будет оцениваться по результату.

Сотрудничая с ООО «Салют» на основе гражданско-правового договора, В.П. Петров не включается в организационную структуру данной организации. На него в данном случае не будут распространяться нормы трудового законодательства.

Соглашение N _____ об использовании личного транспортного средства работника в производственных (служебных) целях

г. _______________ «__»___________ ____ г. ______________________________, именуем___ в дальнейшем «Работодатель», (наименование организации) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О. руководителя) __________________, с одной стороны, и ________________________, именуем___ (Ф.И.О. работника) в дальнейшем «Работник», _________________________________________________, (данные документа, удостоверяющего личность) с другой стороны, а совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Работник в соответствии с Распоряжением N _____ от «__»___________ ____ г.

Работа по договору без трудовой книжки – образец договора и нюансы

и в интересах Работодателя использует в производственных (служебных) целях личное имущество — транспортное средство марки __________, модель __________, регистрационный номерной знак __________, рабочий объем двигателя __________, технический паспорт N _____ серия __________.

2. Работник, согласно должности, работает _______________, и в связи с _______________ Работодатель не может предоставить Работнику собственное транспортное средство.

3. Компенсация Работнику за использование личного транспортного средства в производственных (служебных) целях составляет _____ (__________) рублей за один рабочий день.

4. Затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт транспортного средства в компенсацию входят/не входят (в том случае, если не входят, то Работодатель возмещает Работнику указанные затраты по результатам представления соответствующих документов).

5. За время нахождения Работника в отпуске, командировке или отсутствия на работе по причине болезни, а также при использовании личного транспортного средства в иных целях, отличных от служебных, компенсация не выплачивается.

6. Количество рабочих дней, в которые использовалось личное транспортное средство, определяется Сторонами путем подписания Акта в __________ день каждого месяца.

7. Настоящее Соглашение вступают в силу с «__»___________ ____ г. и действует по «__»___________ ____ г.

8. В случае если трудовой договор с Работником N ____ от «__»___________ ____ г. прекратит свое действие ранее срока, установленного в п. 7 настоящего Соглашения, настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты прекращения действия трудового договора N _____ от «__»___________ ____ г.

9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Работодатель: Работник: _______________ «________________» __________________ __________________________________ __________________________________ Руководитель организации ______________/___________________ ______________/___________________ М.П.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *